بسیاری از آدمهای عصبی، عصبانی نیستند. درست است که آدمهای عصبانی خشمگین هستند ولی مسئله عصبانیت مسئله هویت است، مسئله شخصیت است. آدم عصبی 8 مشخصه ی معین دارد:

واقعیت را آن گونه که هست نمی بیند.
مسئولیت را به اندازه نمی پذیرد.
با مسئله وقت و زمان مشکل دارد.
مشکل جنسی دارد.
مشکل خشم دارد.
مشکلات حرمت نفس دارد.
مشکل قدرت دارد.
نمی داند با خشم خودش چه کار کند و با آن گرفتار است.

گروه ورزشی مالکی (جاویدان)

طراحی سایت و سئو : بیت آبی (آریا سافت)